REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z 23.09.2019

 1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego hurto.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod hurto.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Art Enterprise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod Hurtwolka.pl

 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2.3. Sklep internetowy, działający pod Hurtwolka.pl , prowadzony jest przez: Art Enterprise 05-552 Jabłonowo ul Nadrzeczna 7a boks b102 tel. 227013728

 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Art Enterprise zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu HurtWolka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Nasza oferta skierowana jest wyłącznie dla firm.

3.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Art Enterprise może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Art Enterprise za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Art Enterprise

 3.6. Osoba,która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego,nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Art Enterprise

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Art Enterprise e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową hurto.pl, dokonać wyboru odzieży, galanterii, dodatków oraz akcesoriów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy,

 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Art Enterprise Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Zamówienie nr…, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

. 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Nasze towary dostarczamy wyłącznie do: Wielka Brytania,

 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub odbiorem osobistym jeżeli wcześniej kupujący dokona zapłaty za towar na miejscu lub wpłaci pieniądze na konto bankowe 07 1020 1055 0000 9102 0428 4378 Koszty dostawy przepłaconej wynoszą 30zł za paczke Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską również za pobraniem. Koszty dostawy za pobraniem wynoszą  35.PLN. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu HurtWolka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. VI. Ceny i metody płatności

 6.1. Ceny wszystkich Towarów nie zawierają podatku VAT ( cena podana pogrubionym drukiem), w nawiasach podana jest cena brutto.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny

: a) przelewem na numer konta bankowego 07 1020 1055 0000 9102 0428 4378

 1. b) płatnością w systemie Przelewy24,
 2. c) płatnością w systemie PayPal (tylko w walucie PLN),
 3. d) za pobraniem u kuriera, VII. Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia “zawarcia umowy”. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pocztą elektroniczną na adres hurto.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. HurtWolka.pl Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej hurto.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nie zwracamy Państwu kosztów związanych z przesyłką, które zostały opłacone przy składaniu zamówienia. Zwrot towarów dokonywany jest na Państwa koszt. VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Art Enterprise jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres HurtWolka. Art Enterprise zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 8.3. . Art Enterprise nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 9.1. . Art Enterprise podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić . Art Enterprise o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres. Art Enterprise 05-5522 Jabłonowo . HurtWolka,lub przy użyciu formularza kontaktowego,